طراحی گرافیکی و چاپ

پژوهشگران قطعات الکترونیکی پیچیده سه بعدی ساختند

پژوهشگران با ترکیب دو راهبرد مختلف، روشی برای تولید قطعات الکترونیکی سه بعدی ارائه کردند.

27 دی 1398